Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА от сайта на Институт за изкуство и терапия ЕООД

Настоящите Общи условия за покупка от сайта на Институт за изкуство и терапия ЕООД по електронен път (по-долу за краткост „Общите условия“) се прилагат към всички договори за покупко-продажба на семинари и курсове, сключени по електронен път чрез интернет страницата www.artstherapyinstitute.bg, която се оперира и поддържа от „Институт за изкуство и терапия“ ЕООД.

I. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СЕМИНАРИТЕ И КУРСОВЕТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА Чл.1.

(1) Предмет на договорите за покупко-продажба, сключвани посредством интернет страницата www.artstherapyinstitute.bg са такси за психологически консултации, вечерни и уикенд събития, обучителни курсове, конференции и други организирани мероприятия (по-долу наричани „събитията“ или „събитието“).

(2) На интернет страницата www.artstherapyinstitute.bg се публикува основна информация за всяко отделно организирано Събитие, съдържаща името на организатора на Събитието, изпълнителите, датата, часа и мястото на провеждане на Събитието и др.

II. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

Чл.2. (1) Събитията се продават чрез уебстраницата на Институт за изкуство и терапия ЕООД, регистрирана в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203937254, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Витоша 65, ет. 1 (по-нататък в Общите условия наричано Института).

(2) При продажбата на билетите Институтът действа от името и за сметка на съответния организатор на събитието (вж. Част III по-долу).

(3) Адресът на мястото, където Институтът осъществява стопанската си дейност, съвпада с адреса на управление, посочен в горната ал. 1. Институтът e фирма, нерегистрирана по ДДС. (4) Данните за контакт на Института са както следва: интернет страница www.artstherapyinstitute.bg, адрес на електронна поща info@artstherapyinstitute.bg, телефон за връзка 0888885306.

III. ОРГАНИЗАТОРИ НА СЪБИТИЯТА.

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НА ЛИЦАТА, ОТ ИМЕТО НА КОИТО ДЕЙСТВА Института
Чл.3. (1) Обучения и курсове, за които се продават билети по електронен път чрез интернет страницата www.artstherapyinstitute.bg, но се организират от трети лица, различни от продавача, наричани по-долу „Изпълнителите“, имат задължението да осигурят на държателите на билетите достъп до съответното събитие и отговарят за навременното провеждане на събитието и обещаното качество на закупената услуга.
(2) Изпълнителите определят мястото и времето на провеждане на събитието и всички други характеристики и условия, при които ще се проведе събитието, в това число условията, при които ще извършват евентуални промени за участниците във фестивали, ценови промени, както и промени свързани с дата, час и мястото на провеждане на дадено събитие и начина на уведомяване на клиентите за настъпилите промени.
(2) Ако Изпълнителят не изпълни своите задължения във връзка с дадено събитие, включително ако отмени събитието, последният по закон е пряко отговорен пред лицата, закупили билетите, за обезщетяването им и за връщането на платените суми (вж. Част IX. „Отмяна на събитие. Връщане на платената цена“).
(3) Изпълнителят се ангажира за разпространието и продажбата на билетите за съответното събитие, като при продажбата на билетите Институтът действа от името и за сметка на съответния Изпълнител на събитието.

IV. ПОРЪЧКА НА СЕМИНАР/КУРС. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ


Чл.4. (1) Чрез извършването на поръчка през интернет страницата
www.artstherapyinstitute.bg клиентът прави изявление на сключване на договор за покупка на билет по електронен път по смисъла на Закона за електронната търговия. Това изявление обвързва клиента, като поръчката може да бъде отказвана или променяна.
2) За покупка на билет през интернет страницата www.artstherapyinstitute.bg е необходимо клиентите да изпълнят следните 6 стъпки:
Стъпка 1 – Избор на Събитие
Стъпка 2 - Регистрация
Стъпка 3 – Избор на метод на плащане и доставка
Стъпка 4 – Попълване на адрес за доставка, ако се поръчва билет с наложен платеж с доставка по куриер
Стъпка 5 – Преглед на заявката – Потвърждение
Стъпка 6 – Покупка
(2) След успешното подаване на заявката, клиентът получава имейл от Института, с който се потвърждава направената покупка по електронен път.
(3) Заявеният курс/семинар могат да бъдат заплатени от клиента по следните начини: 1. Плащане по банков път - Дължимата сума трябва да бъде преведена по предоставената банкова сметка в срок от 5 работни дни, като в основанието за плащане задължително се посочва номера на поръчката;
2. Плащане чрез наложен платеж - дължимата сума се заплаща на куриера при доставка на ваучерите на указания от клиента адрес;
3. С кредитна или дебитна карта.

(***) В случай, че цената на билетите не бъде платена по банковата сметка на Института в срок от 5 работни дни, считано от датата на поръчката, респективно – ако при избран начин на плащане с наложен платеж дължимата сума не бъде заплатена на куриера, покупката на билета се анулира автоматично, а задължението на Института да пази за клиента избраното място за участие отпада.

V. ДОСТАВКА И ПОЛУЧАВАНЕ НА БИЛЕТИТЕ


Чл.8. (1) Поръчаните ваучери могат да бъдат доставени на адрес, посочен от клиента, или да бъдат получени на място в централния офис на Института на бул. Витоша 65 (2) За доставката на ваучери Институтът използва куриерските услуги на „Спиди“ АД с интернет страница http://www.speedy.bg/. Доставката се заплаща от клиента. (3) Курс или семинар, заплатени предварително с кредитна или дебитна карта или по банков път, дават автоматично достъп до събитието, което се провежда на обозначеното място.

VI. ПРАВИЛА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯТА

Чл.9. (1) Всеки посетител може да бъде помолен да покаже платежно нареждане или потвърждение на направеното от него плащане.
(3) При покупка на билет посетителят се задължава да спазва правилника за вътрешния ред, установен от Организатора за съответното събитие.

VII. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНИ БИЛЕТИ


Чл.10. (1) Съгласно чл. 57, т. 12 от Закона за защита на потребителите разпоредбите на чл. 50 - 56 за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние в 14-дневния период за размисъл се прилагат по отношение на предоставяните от Института услуги
(2) Отказ от закупените билети преди провеждане на събитието е възможен както следва:
- при отказ от страна на клиента до 14 дни преди датата на събитието: сумата се възвръща на 100%, като се удържат административни такси на банката за превода, или се предлага опция за прехвърляне на същата сума за друг курс или събитие
- при отказ от страна на клиента до 3 дни преди събитието – възвръща се 50% от стойността на билета или се предлага опция за прехвърляне на същата сума за друг курс или събитие - при отказ от страна на клиента в същия ден или след началото на събитието – цялата сума за таксата се удържа, без да се запазва опция за прехвърляне на същата сума за друг курс или събитие

VII. ОТМЯНА НА СЪБИТИЕ. ВРЪЩАНЕ НА ПЛАТЕНАТА ЦЕНА


Чл.11. (1) В случай на отмяна на събитие Организаторът на събитието носи отговорност за връщането на сумите, платени за билетите. Отмяната на събитието представлява неизпълнение от страна на Организатора на поетото задължение за осигуряване на заплатеният курс/семинар/услуга.
(2) Възстановяването на сумите се извършва по ред и в срокове, определени от Организатора. В тези случаи на клиентите се възстановява пълната сума, като възстановяването става по следните начини:
1. По банков път без удържане на такси;
2. Билетите, закупени чрез интернет страницата www.artstherapyinstitute.bg, могат да бъдат върнати на място в централния офис на Института или дистанционно – чрез изпращане на билета по куриер до адреса на управление на Института, в който случай клиентът трябва да предостави номер на банкова сметка, по която да му бъде преведена цената на билета.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.13. (1) Институтът не е регистриран като администратор на лични данни по смисъла за Закона за защита на личните данни, но в изпълнение законовите си задължения предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(2) С приемането на настоящите Общи условия клиентите изразяват своето съгласие Институтът да събира, обработва и съхранява предоставените от тях лични данни и да ги използва за целите на изпълнението на сключените договори за покупка на билети.

XII. ИЗВЪНСЪДЕБНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 14. Потребителите имат достъп до извънсъдебни процедури за разрешаване на спорове със съдействието на органи за алтернативно решаване на спорове. Компетентни по спорове относно закупени билети онлайн са общите помирителни комисии.
(2) За улеснение на достъпа до алтернативно решаване на спорове онлайн, може да се обърнете към следните Надзорни органи:
A. Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
тел.: (02) 91-53-518
E-mail: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
B. Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
C. Комисия за защита на конкуренцията
България
София 1000, бул. „Витоша“ №18
Телефон: (02) 935 61 13
Факс: (02) 980 73 15
Уеб сайт: www.cpc.bg


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

(1) Ползвателите отправят оферта за сключването на договор за покупко-продажба на стоки/услугите, предлагани от Сайта чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес http://artstherapyinstitute.bg. След приемането на офертата от Доставчика по реда на чл. 9, ал. 8 и чл. 10, ал. 1 от настоящите Общи разпоредби, Договорът се счита сключен (на български език) и се съхранява в базата данни на Доставчика.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки/услуги, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на стоки/услуги/услуги, определени от него чрез интерфейса.
(3) Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация, не по-късно от отправяне на своето предложение за сключване на договора с Доставчика (Изпращането на поръчката съгласно чл. 9, ал. 7 от настоящите Общи условия). Доставчикът осигурява подходящи, ефективни и достъпни средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора, както следва: Предоставя се възможност за: премахване на артикул в кошницата за покупки; добавяне на артикули в кошницата за покупки; увеличаване или намаляване на поръчаното количество от определен артикул; промяна на адреса на доставка или на избрания начин на плащане.
(4) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки/услуги/услуги съгласно условията, определени на Сайта, настоящите общи условия и общите условия за използване на услуги за електронни разплащания през Интернет страницата.
(5) Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на Сайта в Интернет, при условие, че Доставчикът е потвърдил поръчката на Ползвателя при условията на чл. 9, ал. 7 във връзка с чл. 10 от настоящите Общи условия.
(6) Доставчикът има право да променя едностранно посочените на Сайта цени, като промяната на цените има сила само за договори, сключени след нейното обявяване на Сайта.
(7) В случай че стойността на поръчката на Ползвателя е равностойна или надвишава 5 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика. (8) Цените по ал. 4 не включват транспортните разходи по доставката, които се начисляват и заплащат от Ползвателя в допълнение към посочените цени.
(9) Разходите по доставката на поръчаните стоки/услуги са, както следва
1. За поръчки с доставка в град София – 4,21 лв. чрез СПИДИ – Eкспресни куриерски услуги.
2. За поръчки с доставка за страната извън град София – 7,73 лв. чрез СПИДИ – Eкспресни куриерски услуги.
3. Това условие не важи за стоки/услугите, които имат изрично отбелязана цена за доставка.
(10) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки/услуги в сроковете и при условията, определени от него на страницата на Сайта и съгласно настоящите общи условия.
(11) Ползвателят-потребител не може да се откаже от договора и да претендира връщане на платената от него цена при положение, че услугата е извършена и му е предоставена, а именно след приключване на съответното събитие, семинар, курс, обучение – предмет на договора.
(12) Отправената от Доставчика чрез Сайта публична покана съгласно чл. 290, ал. 1 от ТЗ е валидна до изчерпване на количествата от съответната стока.
13. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.
14. (1) Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.
(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.
15. За нуждите на настоящите общи условия, предоставените от Доставчика услуги са семинари, курсове, обучения, консултации, организиране на събития.
16. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор. 17. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
18. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
­ 19. Настоящите общи условия са последно изменени на 24.02.2018 г.